Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Yenilik Araştırma Programı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

Başvurunuzda sunduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun No.6698’e (“Yasa”) göre, tanımlanmış veya tanımlanabilir tüzel kişilere ait her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturur. Irk, etnik köken, politik görüş, felsefi görüş, din, mezhep veya diğer görüşler, dış görünüş, bir dernek veya birliğe üyelik, sağlık, cinsel hayat, sabıka kaydı ve güvenlik önlemlerine ilişkin veriler ve biyometrik ve genetik veriler, kişisel verilerin özel kategorilerini oluşturur. Kişisel verilerinizden bir kısmı veri denetleyicisi olan Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Limited Şirketi (“Huawei” veya “Şirket”) tarafından işlenecektir.

 

Yasa’ya göre, “kişisel verilerinizin işlenmesi”; almak, kaydetmek, depolamak, saklamak, değiştirmek, yeniden düzenlemek, açıklamak, aktarmak, devralmak, ulaşılabilir kılmak, düzenlemek ve ulaşımına engel olmak gibi verilerin üzerinde gerçekleştirilen her tür işlem anlamına gelir.

 

Huawei, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Yenilik Araştırma Programı için başvurduğunuzda otomatik olmayan yöntemler kullanarak kişisel verilerinizi alır. Başvuru formunuzda belirttiğiniz kişisel veriler sizin açık izninizle, Şirket proje destek programı ve işbirliği sürecini yönetmek, akademik ve ticari görüşmeleri organize etmek ve sizinle iletişim kurmak amacıyla kullanılacaktır. Huawei, gelecekteki olası proje destek programları ve diğer akademik ilişkiler amacıyla için proje bilgi ve iletişim formunu silinmeden 48 ay boyunca saklayabilir. Kişisel verileriniz üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Siz:

 

(i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi talep etme,

(iii) işlemin amaçlarını ve kişisel verilerinizin amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) Türkiye’de veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü partileri öğrenme,

(v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış bir şekilde işlenmesi ihtimaline karşı düzeltme talep etme,

(vi) yasa uyarınca mümkün olduğu ölçüde kişisel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep etme,

(vii) kişisel bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslardan yukarıda belirtilen (v) ve (vi) maddeleri altındaki işlemlerin bildirilmesini talep etme,

(viii) işlenen verilerin yalnızca otomatik sistemler üzerinden analiz edilmesiyle zararınıza olabilecek bir sonuca itirazda bulunma,

(ix) kişisel verilerinizin yasadışı işlenmesinden kaynaklanan zararlarınızdan dolayı tazminat talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Aşağıdaki adrese bilgi, düzeltme, silme ve itiraz talebinizi gönderebilirsiniz:

 

techcoop@huawei.com

 

Şirket verilerinizi mevcut mevzuata ve Şirket’in veri koruma politikasına uygun olarak işleyecek ve kişisel haklarınızın korunmasına saygı gösterecektir.